بازدید معاون استاندار و مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان مازندران

بازدید معاون استاندار و مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان مازندران

بازدید معاون استاندار و مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان مازندران به اتفاق تیم همراه از هلدینگ دانش بنیان مازرون فوم